Hypotermie

Úvod
 • hypotermie je život ohrožující stav, který vzniká v případě, kdy tělo ztrácí víc tepla než je schopno vyrobit
 • je definována jako teplota těla nižší než 35 stupňů Celsia
 • neléčená hypotermie může vést k selhání respiračního, kardiovaskulárního systému a tak vést až ke smrti 
 • mírná hypotermie = 32-35 °C
 • střední hypotermie = 29-32 °C
 • těžká hypotermie <29 °C
Klinická manifestace
 • třes
 • slabě hmatné pulzace
 • respirační deprese
 • zpomalení řeči
 • nemotornost a poruchy koordinace
 • zmatení nebo poruchy amnézie
EKG obraz
 • artefakty ze svalového třesu
 • bradyarytmie
 • prodloužení PR intervalu, QRS komplexu a QT intervalu
Osbornovy J vlny 
 • pozitivní výchylka v J bodu (negativní v aVR a ve V1)
 • nejlépe viditelné ve spodních a hrudních svodech
 • jejich výška je úměrná závažnosti hypotermie
 • ektopická aktivita - Fibrilace síní

Pokud teplota klesne pod 30°C

 • fibrilace komor

Pokud teplota klesne pod 28°C

 • srdeční zástava pro KT, FiK nebo asystolii

Obr. 1: Osbornovy vlny

EKG 1A: Pacient po KPR před cíleným teplotním managementem

 • fibrilace síní


EKG 1B: Pacient v průběhu cíleného teplotního managementu (34°C) 

 • fibrilace síní s pomalejší odpovědí komor
 • ST elevace s incipientními Osbornovými vlnami (II, III, aVF, V5-V6)
 • prodloužený QT interval
Terapie v kostce:
 • závisí na tíži hypotermie
 • postupné zahřívání, rehydratace, infuze glukózy
 • dosažení normotermie musí být pomalé (akutní změny teploty u podchlazeného pacienta mohou vést k hemodynamické nestabilitě pacienta)
 • v případě těžké hypotermie pacienta převedeme na UPV a provádíme invazivní ohřívání (laváž močového měchýře, žaludku, rekta), případně aktivní ohřívání pomocí ECMO (extrakorporální membránové oxygenace)

Zdroje

 1. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hypothermia/symptoms-causes/syc-20352682
 2. ALHADDAD, I.A., M. KHALIL a E.J. BROWN JR. Osborn waves of hypothermia. Circulation [online]. 2000, 101(25), E233 - 244 [cit. 2021-02-08]. ISSN 15244539. Dostupné z: doi:10.1161/01.cir.101.25.e233
 3. Levis JT. ECG Diagnosis: Hypothermia. Perm J. 2010;14(3):73. doi:10.7812/tpp/10-087
 4. Mareedu RK, Grandhe NP, Gangineni S, Quinn DL. Classic EKG changes of hypothermia. Clin Med Res. 2008;6(3-4):107-108. doi:10.3121/cmr.2008.809
 5. https://litfl.com/hypothermia-ecg-library/